Nyheter

Telefonnummer

0454 - 148 68


Öppetider:

Måndag - Fredag 13-16:00

Lördag Stängt

Söndag Stängt

Sommartider (1/6 - 31/8):

Tisdag-Söndag 13-17:00

Måndag Stängt

Boningshusets portal tillhör en serie högklassiga rokoko-portaler.som prytt förmögna Karlshamnsborgares byggnader. Den är nu den enda, som står kvar på ursprunglig plats. Liksom på dessa övriga byggnader har till portalen koncentrerats all utsmyckning av byggnadens fasad. Den flankeras av två lisener, som långsamt avsmalna uppåt från sina profilerade socklar. De äro i själva verket en förklädnad av knutskallarna till de genom-gående tvärväggar, som innesluta förstugan. Själva portalen är gjord av en synnerligen framstående mästare i sitt fack. Den utgör en vackert proportionerad, väl sammanhållen enhet, vars delar äro små mästerverk i rokokosnickeri. Omfattningens sidostycken äro formade som pilastrar med joniska kapital, på vilka överstycket vilar med kraftigt formade voluter som mellan-led. De bågsvängda linjerna i överstycket, som upprepas i dörrarnas sniderier, ge åt portalen något graciöst och lekande, som framträder särskilt tilltalande emot lockpanelens vertikala ränder. Det är en välberäknad effekt detta, att mot en stel bak-grund ställa ett livligt dynamiskt ornament och mästaren till den-na portal har helt säkert även tagit färgen till hjälp för att fram-häva denna motsats. Försiktiga färgskrapningar på portal och fasad ha inte givit säkra resultat, men man kan nog utgå ifrån, att färgen från början varit ungefär den, som huset har nu, d. v. s. lockpanelen har varit grå medan portalen och de övriga snic-kerierna ha varit hållna i en ljusare, snarast pärlgrå färgton. Dörrarna ha sannolikt inte haft den nuvarande grågröna färgen, de ha troligen varit målade i någon gladare och ljusare färg. Vi ha exempel på liknande dörrar, som varit målade skära eller blågröna.

Hur typisk för rokokon denna portal än är, kunna vi spåra rester av en övergiven stilepok i vissa detaljer. De kraftiga voluterna över sidostyckenas kapital äro nog i sin svällande kraft mera barock än rokoko. De överensstämma mera med taklistens starkt framspringande profiler (även detta ett barockdrag) än med portalens övriga, gracilare detaljer.


De stora portarna vid inkörseln från Drottninggatan till går-dens inre äro infattade i en gustaviansk portal. Krönet består av ett rektangulärt fält, i mitten prytt med en snidad girland.


Förstugans gårdsport utmynnar i den stora överbyggnaden över källarhalsen och en trappa av ölandssten för ned till gårds-planen.

Källarporten har fått en graciös omramning kring sina kraftiga dörrar, i det att underkanten på träöverbyggnaden försetts med en i lekfullt mönster utsågad bräda. Det är "snickarglädje", men måttfull och graciös till skillnad från 1800-talets tårtpappers-liknande utsmyckningar på villor och träslott.

I undre våningen i det stora magasinet, som upptar tomtens hela bred längs med Ågatan, finns förutom fem packhus även en portinkörseln.

Karlshamns Museum

Vinkelgatan 8 374 38 Karlshamn


Alla aktivteter, föreläsningar och

fasta guidningar

är inställda tills vidare pga 

covid-19
Erik Waldéns foton

En tillfällig utställning med bilder (glasplåtar och negativ) från vägmästare Erik Waldéns liv i Karlshamn under tidigt 1900-tal