Nyheter

Telefonnummer

0454 - 148 68


Öppetider:

Måndag - Fredag 13-16:00

Lördag Stängt

Söndag Stängt

Sommartider (1/6 - 31/8):

Tisdag-Söndag 13-17:00

Måndag Stängt

Genom handelsbodens kundingång åt Drottninggatan går man ned ett par trappsteg till boden. Butikens inredning härrör av allt att döma från 1700-talet, kanske inte så tidigt som 1766, men i varje fall från gustaviansk tid. En rest från en ännu äldre tid se vi i dörren, som från butiken för in till bodkammaren. Det är en gammal fyrdelad dörr av karolinsk typ med stora utsirade beslag. De två övre fyllningarna ha avlägsnats till förmån för ett fönster med täta spröjsar. Måhända har denna dörr tillhört den äldre byggnad som eldhärjades 1766; i varje fall stammar den från 1700-talets början. Genom denna karolinska dörr komma vi ut i en liten gång, som leder ut till gården, och från denna gång går till vänster en dörr in till bodkammaren.


Här står en cylindrisk kakelugn, av samma typ som de i bostadsvåningen och marmorerad på samma sätt som dessa. Bredvid kakelugnen öppnar sig en glugg ut mot butiken, men den är endast till för att se ut genom, ty ett järngaller spärrar passagen för såväl tjuvar som smärre föremål. Bodkammarens fasta inredning består eljest av i väggen infällda små förvaringsrum, försedda med dörrar, vilkas speglar skvallra om att denna lokal inretts på samma gång som huset i övrigt, nämligen 1766. Ett av förvaringsmmmen är större än de andra och har en stadigt smidd järndörr. Den har troligen använts som kassaskåp. Ett av dessa små förvaringsskåp har blivit igensatt utav den vägg, som avskiljer bodkammaren från gången, vilket visar, att väggen tillkommit senare och att alltså bodkammaren haft utgång direkt till gården.


 

Ett inventarium i handelsboden, som för länge sedan lagts på vinden, är den s. k. boddraken. Detta märkliga föremål, som i äldre tid förekommit i våra handelsbodar, är vanligen en i form av en orm utsågad eller snidad trästång, försedd med ett antal krokar för upphängning av vågar och vissa smärre varor. Den anses ha uppkommit under påverkan från apoteken, där uppstoppade ödlor och krokodiler hängde i taket och gjorde ett mystiskt och respektingivande intryck på besökaren. Att handelsmännen sedan använde sina eftergjorda drakar till praktiska ändamål vittnar ju endast gott om deras utförsgåvor.


Den Skottsbergska bodens »drake» är starkt stiliserad. Den är gjord av ett långt stycke handjärn, som i ändarna smitts ut till dekorativa knoppar. Något djurhuvud har den inte och är alltså i detta hänseende olik de gängse drakarna. Emellertid äro de bevarade drakarna med tydligt utskuret huvud och bemålad kropp alla relativt unga, från 1820-talet och framåt. Den Skottsbergska draken stammar sannolikt från år 1766. Det kan tänkas att denna typ är den äldsta, alltså en vågig, för praktiskt bruk i taket upphängd stång, medan den »realistiska» draken är en senare förbättring, uppkommen genom inflytande från apoteken. Av brist på belägg kan detta inte framföras som annat än en hypotes.

Till handelsbodens utrymmen hörde även den stora källaren, till vilken man kommer genom den utsmyckade källarhalsens kraftiga port. Här är först ett mindre utrymme, därefter en »förstuga», från vilken en stor grovt smidd järndörr leder in till höger. Källaren består av två mäktiga kryssvalv av tegel, fotade på grundens tjocka gråstensmurar. I taket hänga smidda krokar för fläsksidor och skinkor och vid ena väggen står en primitivt hopsnickrad ställning för vinflaskor. Källaren tillhör de ståtligaste i Karlshamn. Det samtidigt byggda Bergska, numera s. k. Smithska huset har en liknande källare, som dock i senare tid har blivit väsentligt ombyggd.


Handelsboden har under hela den tid, den varit i verksamhet, varit en diversehandel, ehuru den skiftat karaktär allt efter ägarens framsynthet eller förbindelser. Handelsboden varusortiment torde varit synnerligen omfattande.


Långt in i tiden mellan de båda världskrigen var butiken den huvudsakliga inköpskällan för åtskilliga bönder i västra Blekinge, främst norrifrån och västerifrån. De »handlade hos Mattssons», och ställde här sin häst och sin vagn under stadsbesöket och lågo eventuellt själva över natten i gästrummet i brygghuset. Bönderna från öster, alltså från Bräkne-Hoby, Hällaryd och Åryd etc., »handlade hos Thorsells», den stora handelsgården vid Ronnebygatan nära stadens östra inkörsel.


År 1945 upphörde handeln i Skottsbergska husets handelsbod. En verksamhet, som pågått från 1766, har avslutats och kan näppeligen återupptagas i sin gamla form. Emellertid är denna gamla affär med dess bod och bodkammare, med dess källare, magasin och stallar en fullt ut lika märklig företeelse som huvudbyggnaden i sin egenskap av välbevarat borgerligt boningshus från 1700-talet. Den Skottsbergska gårdens historiska värde för oss ligger främst däri, att »den är typisk och att den är bibehållen i sin helhet och att den ännu fungerar i levande livet i funktioner, som äro nära besläktade med dess ursprungliga», skriver Sigurd Wallin i Svenska kulturbilder år 1932.


Alla aktivteter, föreläsningar och

fasta guidningar

är inställda tills vidare pga 

covid-19
Erik Waldéns foton

En tillfällig utställning med bilder (glasplåtar och negativ) från vägmästare Erik Waldéns liv i Karlshamn under tidigt 1900-tal

Karlshamns Museum

Vinkelgatan 8 374 38 Karlshamn