Nyheter

Telefonnummer

0454 - 148 68


Öppetider:

Måndag - Fredag 13-16:00

Lördag Stängt

Söndag Stängt

Sommartider (1/6 - 31/8):

Tisdag-Söndag 13-17:00

Måndag Stängt

Vid Drottninggatan ligger boningshuset. I besiktningshandlingen kallas det »En Träbyggnad af furutimmer på Ekefotträd, upsatt år 1766» i två våningar på hög stenfot. Huset är täckt med tegel, har två välvda källare och »under denna byggnad är för öfrigt en Handelsbod, förstuga, Bodkammare och en ohvälfd Källare med trätrappor». I nedre våningen finnas nio rum, vari äro inräknade förstugan, köket och spiskammaren, i den övre åtta rum, med förstugan även här inräknad.


 

Fasaden mot Drottninggatan är den Skottsbergska gårdens ansikte mot yttervärlden och sålunda representativt utformad. Den nedre våningen i byggnaden öppnar sig med två fönster på vardera sidan om ingångsdörren och den övre med fem, varav ettpå vanligt sätt är placerat mitt över portalen. Det höga, brutna tegeltaket vilar på en kraftigt profilerad taklist och är likaledes mitt över portalen försett med ett takfönster, vars kupa givits en mjuk rundning. På så sätt har fasadens mittparti blivit starkt framhävt; trappan, portalen, övre våningens mittfönster och takkupan leda blicken till husets mittaxel och detta parti har också formats med den största omsorg.

 

Det Skottsbergska husets trappa är magnifik med sin massiva kropp av tjärad ölandssten och sitt graciösa galler som kontrasterande krön överst. Den är en dubbeltrappa, en typ, som kanske inte var så vanlig i äldre tid i Karlshamn. Man nöjde sig i allmänhet med uppgång endast från ena sidan. Gallret är inte märkvärdigt ur konstsmides-synpunkt. Mönstret är enkelt men av god kvalitet och mässingsknopparna skvallra om att ägaren är lagd för det extravaganta.

Boningshusets portal tillhör en serie högklassiga rokokoportaler.som prytt förmögna Karlshamns-borgares byggnader. Den är nu den enda, som står kvar på ursprunglig plats. Liksom på dessa övriga byggnader har till portalen koncentrerats all utsmyck-ning av byggnadens fasad.

Till gårdens inre kommer man från Drottninggatan genom en inkörsel, vars stora portar äro infattade i en gustaviansk portal. Själva inkörseln begränsas av boningshuset och angränsande fastighet.


Boningshusets gårdsfasad domineras av den stora överbyggnaden över källarhalsen. I denna överbyggnad utmynnar förstugans gårdsport och en trappa av ölandssten för ned till gårdsplanen. Överbyggnadens tak har givits en svängd form som kommer igen i det höga fönstrets överkant, för övrigt en båglinje, som husets skapare haft en viss klockarkärlek till. Källarporten har fått en graciös omramning kring sina kraftiga dörrar, i det att under-kanten på träöverbyggnaden försetts med en i lekfullt mönster utsågad bräda. Det är »snickarglädje», men måttfull och graciös till skillnad från 1800-talets tårtpappersliknande utsmyckningar på villor och träslott.

Till vänster i stenfoten öppnar sig den enkla dörren till handelsbodens bodkammare och därbredvid kammarens luckförsedda fönster.

Gårdsfasaden skiljer sig i ett hänseende avsevärt från gatufasaden, nämligen därigenom att den har kvar de gamla fönstren med inalles 16 rutor per fönsterluft. Vi få nog tänka oss en sådan indelning även i gatufasadens ursprungliga fönster. Förändringen här vidtogs troligen under 1800-talets senare del.


Här inne på gården ha vi bättre möjlighet att uppfatta det väldiga, brutna taket, vars höjd är lika stor som själva husets, varför taklisten ligger ungefär mitt-emellan takåsen och gårdsplanen. Dessa brutna s. k. mansardtak infördes i Sverige under rokokon. Åt gården sitta två takkupor i nedre vindsvåningen i stället för en som åt gatusidan. De ha samma svängda huv, som gatufasadens vindskupa och synas vara

ursprungliga.

Karlshamns Museum

Vinkelgatan 8 374 38 Karlshamn


Alla aktivteter, föreläsningar och

fasta guidningar

är inställda tills vidare pga 

covid-19
Erik Waldéns foton

En tillfällig utställning med bilder (glasplåtar och negativ) från vägmästare Erik Waldéns liv i Karlshamn under tidigt 1900-tal