Föreningen Karlshamns museum grundades redan 1914 under namnet Bräkne och Karlshamns fornminnesförening. Först år 1964 fick föreningen riktiga lokaler för att hysa och visa sina under åren samlade föremål. Det kunde ske i det gamla fina Bergska / Smithska huset i hörnet av Drottninggatan och Vinkelgatan. Det är ett riktigt kulturhus från 1700-talet, grundat på stenvalv från stadens tidiga år, vilka överlevde den stora stadsbranden 1773. Huset övertogs av kommunen efter Otto Smiths död på 1930-talet med villkor att det skulle användas för kulturella ändamål. De nedre våningarna inrymde stadsbiblioteket i några decennier. Successivt kunde museiföreningen senare utvidga verksamheten så att museet idag disponerar hela det Smithska huset och ett flertal andra byggnader i stadens kulturkvarter.

Museets samlingar innehåller över 18 000 registrerade föremål, däribland en hel del värdefull konst, samt en mängd böcker, arkivalier och icke minst fotografier. Det mesta har på ett eller annat sätt anknytning till Karlshamn och dess omgivningar. Delar av samlingarna visas i olika basutställningar inom ämnesgrupperna; allmoge, skeppsfart, silver, tobak, textilier och lokal historia. Mera speciella teman utgörs av berömdheter som Alice Tegnér och L O Smith samt bygdens tidigare företag: Vislandabanan, Halda, Svängstamattan, Strömma, Granefors, stenindustrin och Carlshamn mejeri. I en särskild avdelning invid stadens konsthall visas ett tryckeri, en guldsmedja, ett urmakeri och icke minst von Bergens punschfabrik – en av museets riktigt stora attraktioner. En annan sådan utgörs av den unika Skottsbergska gården, som formellt dock ägs och förvaltas av en särskild stiftelse.

 

Museet besöks årligen av omkring 10 000 personer (2019). Drygt hälften kommer i grupper som får guidade visningar. Dessutom besöker 6 000 personer Skottsbergska Gården, varav omkring hälften samtidigt har varit på museet.


Om Föreningen

Museiföreningen har cirka 500 medlemmar, som för sin medlemsavgift om 250 kr bland annat får årsboken Carlshamniana, som utgivits sedan 1986. Flera i föreningens styrelse arbetar aktivt på museet. Den omfattande guidningen sköts i stor utsträckning av ideellt arbetande föreningsmedlemmar. Föreningen har också anställd personal för skötsel, underhåll och administration, vilka också hjälper till med guidning.


Kommunen äger museifastigheterna och upplåter dem utan kostnad för föreningen, som dock svarar för en del löpande underhåll. Därutöver erhåller föreningen ett i år reducerat driftbidrag på 150 000 kr. Föreningens ekonomi är i övrigt till stor del baserad på egenanskaffade medel i form av entré- och visningsavgifter, arbetsmarknadsstöd till en del anställda, sponsormedel och inkomster på försäljning av egenproducerade böcker och andra artiklar.


Föreningens ambition är att utveckla Karlshamns museum till en än bättre kulturell begivenhet och kunskapskälla icke bara för hitresande turister utan framförallt för karlshamnarna, inte minst barn och skolungdomar.


Bli Medlem

Medlemsavgiften är 250 kr per år. Då ingår årsboken Carlshamniana, fri entré till museet och föredragsaftnar samt möjlighet att disponera våra lokaler vid enstaka tillfällen. Vi erbjuder också familjemedlemskap och man kan bli Företagsmedlem.


Stöd vår verksamhet genom att bli medlem! Betala till bankgiro 5171-6231.

Glöm inte att ange namn, adress och epostadress.